AlamTanhaii - میکروبلاگ بهارفا
 انجمن تفریحی بهارفا

به كه باید دل بست؟

به كه شاید دل بست؟

سینه ها جای محبت، همه از كینه پر است .

هیچكس نیست كه فریاد پر از مهر تو را

گرم، پاسخ گوید

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

برچسب‌های کاربری

شما می توانید با وارد شدن به سایت در گروه AlamTanhaii عضو شوید و همچنین می توانید مطالبتان را در این گروه منتشر کنید!
AlamTanhaii (گروه عمومی · 94 کاربر · 2101 پست)
ஜ❤♡❤♡مـیلاد خـان   ❤‿❤مدیر گروه عالم تنهایی♡❤♡❤ஜ
ஜ❤♡❤♡مـیلاد خـان ❤‿❤مدیر گروه عالم تنهایی♡❤♡❤ஜ
خـــدایــــا کمکمــــــ کنــــــ تا پیمانیــــــــ را که در طوفانـــــ با تو بستمــــ در آرامشــــ فراموشـــــ نکنمــــ

دیدگاه · 1391/11/16 - 18:26 در AlamTanhaii

·
4
ஜ❤♡❤♡مـیلاد خـان   ❤‿❤مدیر گروه عالم تنهایی♡❤♡❤ஜ
ஜ❤♡❤♡مـیلاد خـان ❤‿❤مدیر گروه عالم تنهایی♡❤♡❤ஜ
از آבمهــا غمــﮯ بـﮧ בل نگیــر؛ زیــرا کــﮧ פֿــوב غمگیننـــב... بـا آنکـــﮧ تنهــاینــב؛ از פֿــوב مــﮯگریـزنـב... زیــرا بـﮧ פֿــوב، بــﮧ عشــق פֿـــوב؛ و بــﮧ פـقیقتــــ פֿـوב شکـــ בارنـــב... پـــس دوستشــاטּ بــבار؛ اگـــرچـــﮧ בوستتـــ نـבاشتــه بـاشنـــב...

دیدگاه · 1391/11/16 - 18:25 در AlamTanhaii

·
4
ஜ❤♡❤♡مـیلاد خـان   ❤‿❤مدیر گروه عالم تنهایی♡❤♡❤ஜ
ஜ❤♡❤♡مـیلاد خـان ❤‿❤مدیر گروه عالم تنهایی♡❤♡❤ஜ
زنـבگے زیباسـتـــ بــﮧ زیبایے چشمهاے پـُـفـ ڪرבه از هِق هِق هــآے شَبــآنـﮧ بــﮧ زیبایے بغــض نَفَس گیـر روزانــﮧ... بــﮧ زیبایے قلبــِ تڪـﮧ تڪـﮧ شُده اَز شڪستنهاے بیشمـآر بــﮧ زیبایے نفسے ڪــﮧ از تَنگے بالـا نمیایــَב ... بــﮧ زیبایے تمام شُـבטּ تـבریجے مـטּ ... آرے زنـבگے زیباستــ ـــ...

دیدگاه · 1391/11/16 - 18:23 در AlamTanhaii

·
4
ஜ❤♡❤♡مـیلاد خـان   ❤‿❤مدیر گروه عالم تنهایی♡❤♡❤ஜ
ஜ❤♡❤♡مـیلاد خـان ❤‿❤مدیر گروه عالم تنهایی♡❤♡❤ஜ
مـــن جایـــی نـرفتمــ... فقــط گــوشــه ای از خــودمــ نشستمــ... همیــــن...

دیدگاه · 1391/11/16 - 18:23 در AlamTanhaii

·
4
ஜ❤♡❤♡مـیلاد خـان   ❤‿❤مدیر گروه عالم تنهایی♡❤♡❤ஜ
ஜ❤♡❤♡مـیلاد خـان ❤‿❤مدیر گروه عالم تنهایی♡❤♡❤ஜ
ببـــار بـاران... ببــار کــه مــن همــ شـــرمــ نکنمــ... مــن همـــ ببــارمــ...

دیدگاه · 1391/11/16 - 18:21 در AlamTanhaii

·
3
ஜ❤♡❤♡مـیلاد خـان   ❤‿❤مدیر گروه عالم تنهایی♡❤♡❤ஜ
ஜ❤♡❤♡مـیلاد خـان ❤‿❤مدیر گروه عالم تنهایی♡❤♡❤ஜ
بـاران ببــار... بگــذار اشکـــ هـایمــ غــریبـــ نبـاشنــــد...

دیدگاه · 1391/11/16 - 18:21 در AlamTanhaii

·
4
ஜ❤♡❤♡مـیلاد خـان   ❤‿❤مدیر گروه عالم تنهایی♡❤♡❤ஜ
ஜ❤♡❤♡مـیلاد خـان ❤‿❤مدیر گروه عالم تنهایی♡❤♡❤ஜ
چتـــــر نمـــی خــواهــد هــوایِ بـارانـــی... تـــو را مـی خـواهـــد...

دیدگاه · 1391/11/16 - 18:20 در AlamTanhaii

·
3
ஜ❤♡❤♡مـیلاد خـان   ❤‿❤مدیر گروه عالم تنهایی♡❤♡❤ஜ
ஜ❤♡❤♡مـیلاد خـان ❤‿❤مدیر گروه عالم تنهایی♡❤♡❤ஜ
کمـــی آرامتـــر بـارانــ.... نکنـد صـدایِ گـریـه هایمـــ در هیـاهـویِ آمـدنتـــ گمــ شـونـد.

دیدگاه · 1391/11/16 - 18:20 در AlamTanhaii

·
3
ஜ❤♡❤♡مـیلاد خـان   ❤‿❤مدیر گروه عالم تنهایی♡❤♡❤ஜ
ஜ❤♡❤♡مـیلاد خـان ❤‿❤مدیر گروه عالم تنهایی♡❤♡❤ஜ
قـول داده اَمـ... گاهـــﮯ... هَر اَز گاهـــﮯ... فانـــوس یادَتـــ را... میـاטּ ایـטּ کوچـﮧ ها بـﮯ چراغ و بـﮯ چلچلـﮧ، روشَـטּ کنَمـ خیالـتــ راحـَتـــ! مَـטּ هَماטּ منـــَــم؛ هَنوز هَمــ دَر این شَبهاے بـﮯ خوابــ و بـﮯ خاطـــِره میاטּ این کوچـﮧهاے تاریکــ پَرسـﮧ میزَنـَمــ اَما بـﮧ هیچ سِتاره‌ے دیگـَرے سَلامـ نَخواهــَـمـ کَرد...

دیدگاه · 1391/11/16 - 18:20 در AlamTanhaii

·
3
ஜ❤♡❤♡مـیلاد خـان   ❤‿❤مدیر گروه عالم تنهایی♡❤♡❤ஜ
ஜ❤♡❤♡مـیلاد خـان ❤‿❤مدیر گروه عالم تنهایی♡❤♡❤ஜ
زندگی فرصت بس کوتاهیست تا بدانیم که مرگ ؛ آخرین نقطه پرواز پرستو ها نیست مرگ هم حادثه است ؛ مثل افتادن برگ ... که بدانیم پس از خواب زمستانی خاک ، نفس سبز بهاری جاریست...

دیدگاه · 1391/11/16 - 18:00 در AlamTanhaii

·
3
صفحات: 9 10 11 12 13