MaStiii - میکروبلاگ بهارفا
 انجمن تفریحی بهارفا
مهستی مستان

مشخصات

موارد دیگر
مهستی مستان
1372-10-18
f

دنبال‌کنندگان

(32 کاربر)
در صورتی که تمایل دارید مهستی مستان را دنبال کنید باید ابتدا وارد سایت شوید!
مهستی مستان
مهستی مستان
تـمـام استـخــوان هـایـَـم زیــر پـای تـــــو شکست تا پلـــ ه باشم بــرای بـالــا رفـتـنــ ـت ....! درد ِ مــن ، ایـن " زیــر پــا مـانــدن " نـبــود مـن ، آنــ ـجــایـــی خُـــرد شــدم که زیـــر پـــاهــای تـــــــو دلـــــ ـم ، بـدتـــر از استـخــوان هـایــَـم شکست .... گـلــــ ه نـمـی کـنــم ! تــــو رفـیــق ِ مـــن بـــودی ؛ اما اشتـبـاه از خــودم بـــود که هـر وقــت خـیــال ِ رفـتــن به سرت زد ، راه بـاز کــردم تــا بـــروی و تــا خـواسـتــی بـرگــردی مـیــدان دادم که راحـت باشی ! اشکالی ندارد ... کم کم خواهم فهمید پشت ِ کسی که می رود آب نریزم ! تو هم کم کم می فهمی که نمی خواهم برگردی .....

مهستی مستان
مهستی مستان
بـی تـو آنقـدر خـراب شـده ام کـه هـرکـس از کنـارم میـگذرد میگــوید : ایـن خـراب شـده مــال کیســت

مهستی مستان
مهستی مستان
تـــــــ ــو می گویی از زاویه ی من به مسئــ ـــتله نگاه کنـــــ !!! از زاویــ ــــ ــه تو … آهـــــــــ ـا دیدم ، از زاویه ی تو چه تنــ ــگ است کنار هم نشســــــتن دو ضلعــ!!! مـ ـــنـــ و تــ ــــو !

مهستی مستان
مهستی مستان
اَگر شآعر بودَم چنآטּ شعرے برآیت مے نوشتَم ڪﮧ بآ ڪلمآتَش خودَت رآ دآر میزدے ! اَمـ ـ ـ ـــا اَفســـوس ڪﮧ مـن شـــــآعِر نیســتَم ! و میدآنـــــَـم روزے با ایـטּ حرفـــــآے در گِلــو مآنـــــده اَم خود رآ دآر میزنـَــم !

مهستی مستان
مهستی مستان
مُچــ ــاله کُـــــــــــــن... بِشــــــــــکــــــــــن... بـــَند بــــــــِـــزن... خـَــط بــــــزن... خُلاصه راحـ ــتت باشــ ... اِرث پِدَرت نـ ـیست... دلــ تـَنهای مَن اسـ ـت....

مهستی مستان
مهستی مستان
میــان مشـغـله هــایـم گــم شــده ام... امــــــا دلــم بـــرای هـــوایـــت هـــمــیشـــه بــیــکار اســـت.

مهستی مستان
مهستی مستان
تلخی این روزهایم را... ببخشید… دیگر ... قندی در دلم آب نمیشود…!

مهستی مستان
مهستی مستان
دیر کرده ایی ...! عقربه ها گیر کرده اند در گلوی من ... انگار که رد نمی شود .. نه "زمان" ... نه "آب خوش" ....!!!!!

مهستی مستان
مهستی مستان
خدایــــــــــــا....! طاقـت ِ مـن را با طــاق ِ آسمانت اشتباه گرفته ای .... این پیمانـــه ، ســال هـاست کـه پــــُـر شــده ...

مهستی مستان
مهستی مستان
در هـــوای ِ تــو همــیشه میـــمانــم هیــچ بــادی دســت ِ دلــم را از هــوای ِتــو دور نمیــــکند .

صفحات: 1 2 3 4