مهــــــــــاجران فرندفا - میکروبلاگ بهارفا
 انجمن تفریحی بهارفا

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

برچسب‌های کاربری

شما می توانید با وارد شدن به سایت در گروه مهــــــــــاجران فرندفا عضو شوید و همچنین می توانید مطالبتان را در این گروه منتشر کنید!
مهــــــــــاجران فرندفا (گروه عمومی · 84 کاربر · 2281 پست)

ارسالهای مهــــــــــاجران فرندفا

فـــــــــــــرزاد   ♣
فـــــــــــــرزاد ♣
بعد از زلزله نسبتا یواش در شیراز اقلام ضروری اعلام شد: جادر ، زیرانداز ، یه دست ورق ، بالش پرقو ، قلیون و زغال خوبو ، تخمه ، عرق شاطره ، کولچه مسقطی ، یوخه ، کلم پلو و سالادشیرازی....!!!

فـــــــــــــرزاد   ♣
فـــــــــــــرزاد ♣
امشبـ ـ بیا قـدم بزنیــم تــو با یارتـ ـ، من با یادتـ ـ....!

فـــــــــــــرزاد   ♣
فـــــــــــــرزاد ♣
چـﮧ دنیـایِ عجیبـ یِ...! الان 2 روز کـﮧ فکـرم درگیر اینِ ڪﮧ چرا خُـدا یـﮧ جوونُ از خونوادش میگیـره. جوونـ ی ڪﮧ تازه داره میفهمـﮧ زندگـ ی یعنی چـ ی.. دیروز رفتم بیرون دیـدم رو شیشـ ﮧ هاے بیشتر مغازه ها اعلامیـﮧ زدن رفتم جلو چهرش برام خیلی آشنا بود نوشتــ ﮧ بود چهلمین روز درگذشتِ....! بـﮧ نظرم خیلـ ی آشنا اومد انگارے باهاش حرفم زده باشم.. رفتم جلوتر دیدم یـﮧ مغازه لباس فروشـ ی ِ ڪﮧ اعلامیشـم اونجا هس،چند نفـر با پیرهـن مشکـ ی ایستاده بودن یادم افتاد ڪﮧ آره خودش همون پسرے ڪﮧ ازش چند بارے لباس خریدم.. یـﮧ حس بدے بهـم دست داد بغض گلوم گرفته بود آخـ ﮧ چرا اون چرا یـ ﮧ دفـ ﮧ بدون دلیل.. نباید آدما اینطورے بمیرن بی انصافیـ ﮧ ...بی انصافـ ی مامانم میگه عمــرش همین قدر بود ولـ ی من این حرفا رو قبول ندارم درستــ ﮧ آجـ ی سپیدم هم خیلـ ی زود رفت ولی هنوز نمیتونم قبول کنم نمیتونم

فـــــــــــــرزاد   ♣
فـــــــــــــرزاد ♣
اے شبگرد کوچـﮧ هاے خلوتـــــِ دل مـن برایـــم فانوسـ ی بیاور فانوسـ ی از جنس نگـاه هاے پـرنورتــــ فانوسـ ی از جنس سپیده ڪﮧ روشنایـ ی اش تا فراسوے امروزهایــم را روشن کند..!

فـــــــــــــرزاد   ♣
فـــــــــــــرزاد ♣
گرماے دست تو دیگـﮧ پیشـم نمیمونـﮧ بـ ی تـو سرد و غـم انگیزم همـﮧ ے فصلام زمستونـﮧ بدون مـن پر کشیدے آتیش کشیـدے بـﮧ بال مـن یادمـﮧ وقتــ ی رفتـ ی دلت نسوخت بـﮧ حال مـن تـو حتـ ی سر برنگردونـ ی ببینـ ی ڪﮧ روحـم داره بـ ی تو پـرپـر میشـﮧ

فـــــــــــــرزاد   ♣
فـــــــــــــرزاد ♣
خاطــرات را بایـد سطل سطل از چاه زندگـ ی بیرون کشیـد! خاطرات نـﮧ سر دارند و نـﮧ تـﮧ بـ ی هوا می آینـد تا خفـﮧ ات کننــد مـ ی رسند... گاهـ ی وسطـ یک فکــر گاهـ ی وسطـ یک خیابـان سردتـــ مـ ی کنند،داغتـــ مـ ی کنند رگــــ خوابت را بلدنــد،زمینتـــــ می زننـد خاطراتـــ تمـام نمـ ی شونـد...تمامتــ مــ ی کننـد!!

فـــــــــــــرزاد   ♣
فـــــــــــــرزاد ♣
از سکانس هاے تکـرارے زمیـن... خستــم.. همیـن . . .

فـــــــــــــرزاد   ♣
فـــــــــــــرزاد ♣
اگه رفتی ولی یادت که مونده، همین عشق که دلها رو سوزونده همه جا اشکم سرازیره و دل از زندگی سیره وانگار این روزا دل داره میمیره و می ره پی کارش!...

فـــــــــــــرزاد   ♣
فـــــــــــــرزاد ♣
دردناکــــ ترین حس براے یکـــ اردیبهـــ♥ـشتی، حس فــرامـوش شدنـﮧ! نـﮧ اینکـﮧ از فراموش شدن بترسـﮧ، نـﮧ! فقط بخاطر اینکـﮧ خودش انقدر با مرام و با معــرفت هست کـﮧ نمی تونه بـﮧ سادگـ ی، کسایـ ی رو کـﮧ یکــ روز بهشـون حســ ی داشتـﮧ و تـو زندگیش بودن ، فراموش کنــﮧ!

فـــــــــــــرزاد   ♣
فـــــــــــــرزاد ♣
یاد تو حس قشنگـــ ی ست ڪﮧ در دل دارم، چـﮧ تو باشــ ی چـﮧ نباشــ ی نگهش میــدارم!!!

صفحات: 5 6 7 8 9