16Ronika: همیشه لازم نیست چهره ای زیبا داشته باشی ....یا صدایی دلنشین{-41-} همین که قلبت زیبا باشد{-35-}قلبت زیبا ببیند ......کافیست.داشتن قلبی زیبا به اندازه ای خاص است ..که بتوانی خیلی ها را مجذوب خود کنی{-50-}
 انجمن تفریحی بهارفا
همیشه لازم نیست چهره ای زیبا داشته باشی ....یا صدایی دلنشین{-41-} همین که قلبت زیبا باشد{-35-}قلبت زیبا ببیند ......کافیست.داشتن قلبی زیبا به اندازه ای خاص است ..که بتوانی خیلی ها را مجذوب خود کنی{-50-}
· 1394/10/04 - 21:25 در AlamTanhaii ·
1
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk