makabiz: سرقت بی ادبی: dمی دانم برمی گردی و دکمه پیراهنم به دست تو باز می شود...می دانم برمی گردی و گره موهایم به دست تو باز می شود...فاطمه ضیاالدینی"
 انجمن تفریحی بهارفا
سرقت بی ادبی: dمی دانم برمی گردی و دکمه پیراهنم به دست تو باز می شود...می دانم برمی گردی و گره موهایم به دست تو باز می شود...فاطمه ضیاالدینی"
· 1394/11/17 - 11:54 در عشـــــق و تنهـایی ·
1
پیوست عکس:
1454746093950877_thumb.jpg
1454746093950877_thumb.jpg · 288x200px, 15KB
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk