miss_special: برای تمام راه های نرفته برای تمام بی راه های رفته ببخش بگذار احساست قدری هوایی بخورد گاهی بدترین اتفاق ها هدیه ی زمانه و روزگارند تنها کافیست خودمان باشیم ! که خود را برای تمامی این بی راه رفتنمان ببخشیم و به خودمان بیائیم تا خدا تمامی درهای که به خیال باطلمان بسته را به رویمان باز کند. خطاهایت را بشناس. انها را پذیرا باش و تنها بین خودت و خدایت نگهشان دار این دنیا نامحرم بد دل نامحرم نامروت زیاد دارد ! تا دست خدا هست. تا مهربانیش بی انتهاست تا می گویی خدایا ببخش به دورت می گردد و می بوستت و می گوید جانم چه کرده ای مگر ؟ دیگر تو را چه نیاز به ادمها ؟ زیبا بمان و بگذار با دیدنت هر رهگذر نا امیدی لبخندی بزند رو به اسمان و زیر لب بگوید هنوز هم می شود از نو شروع کرد...!
 انجمن تفریحی بهارفا
برای تمام راه های نرفته برای تمام بی راه های رفته ببخش بگذار احساست قدری هوایی بخورد گاهی بدترین اتفاق ها هدیه ی زمانه و روزگارند تنها کافیست خودمان باشیم ! که خود را برای تمامی این بی راه رفتنمان ببخشیم و به خودمان بیائیم تا خدا تمامی درهای که به خیال باطلمان بسته را به رویمان باز کند. خطاهایت را بشناس. انها را پذیرا باش و تنها بین خودت و خدایت نگهشان دار این دنیا نامحرم بد دل نامحرم نامروت زیاد دارد ! تا دست خدا هست. تا مهربانیش بی انتهاست تا می گویی خدایا ببخش به دورت می گردد و می بوستت و می گوید جانم چه کرده ای مگر ؟ دیگر تو را چه نیاز به ادمها ؟ زیبا بمان و بگذار با دیدنت هر رهگذر نا امیدی لبخندی بزند رو به اسمان و زیر لب بگوید هنوز هم می شود از نو شروع کرد...!
· 1395/07/24 - 11:03 ·
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk