miss_special: تلخ است که لبریز حقایق شده است زرد است که با درد موافق شده است عاشق نشدی وگرنه می فهمیدی پاییز بهاری است که عاشق شده است
 انجمن تفریحی بهارفا
تلخ است که لبریز حقایق شده است زرد است که با درد موافق شده است عاشق نشدی وگرنه می فهمیدی پاییز بهاری است که عاشق شده است
· 1395/07/24 - 11:08 در closed eadited by admin ·
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk