SAFIRA: تــو چنــان زیبــا شــده ای میــان شعــرهــایــم، کــه گمــان نکنــم خــودت هــم بــدانــی ایــن کــه داری مــی خــوانیــش، خــودِ تــویــی . . .
 انجمن تفریحی بهارفا
تــو چنــان زیبــا شــده ای میــان شعــرهــایــم، کــه گمــان نکنــم خــودت هــم بــدانــی ایــن کــه داری مــی خــوانیــش، خــودِ تــویــی . . .
· 1391/10/14 - 00:03 در AlamTanhaii ·
4
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk